27. 11. 2023

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) společnost DST s.r.o., zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Oznámením se rozumí poskytnutí obsahující informaci o možném jednání porušujícím právo EU ze strany společnosti DST s.r.o., to v oblastech dle čl. 1 směrnice EU.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Společnost DST s.r.o., prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených v čl. 19 směrnice EU.

Podání a příjem oznámení

Oznámení je možné podat příslušné osobě následovně:

1) Písemně doručením v obálce označené VOS na adresu:

Vlastislav Holub

DST s.r.o.

Modrá 53, 407 02  Jílové

2) Elektronicky na e-mailovou adresu holub@dstdc.cz

3) Telefonicky na čísle 724238383

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Platnost od 1.7.2023